Zasady uwierzytelniania

Jednoczesne uwierzytelnianie wielokrotne

Z uwagi na stwierdzoną znaczną liczbę przypadków jednoczesnego wielokrotnego uwierzytelniania dostępu do sieci bezprzewodowej dla różnych adresow MAC (ang. Media Access Control) przy wykorzystaniu tego samego certyfikatu uwierzytelniającego, od 15.11.2007 wprowadza się zasadę dopuszczającą możliwość wyłącznie jednokrotnego uwierzytelnienia dostępu w tym samym czasie.

Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje zablokowanie certyfikatu uwierzytelniającego dostęp do sieci bezprzewodowej. Użytkownicy certyfikatów zablokowanych z tego powodu są zobowiązani do złożenia w CZSK pisemnego wniosku o wycofanie blokady zawierającego wyjaśnienie przyczyn jednoczesnego uwierzytelniania wielokrotnego w terminie 7 dni od wprowadzenia blokady. Użytkownicy będą mogli sprawdzić status swoich certyfikatów z poziomu zakładki pobierania certyfikatu w swoim e-koncie (w przygotowaniu).

W przypadku stwierdzenia ponownego uwierzytelnienia wieloma certyfikatami zostaną one wycofane na stałe, a w sprawie ich użytkowników zostaną wyciągnięte wnioski przewidziane regulaminem użytkowania sieci bezprzewodowej.

Uwierzytelnianie jednym certyfikatem dla różnych adresów MAC

Z uwagi na stwierdzoną znaczną liczbę przypadków wielokrotnego uwierzytelniania dostępu do sieci bezprzewodowej dla różnych adresów MAC przy wykorzystaniu tego samego certyfikatu uwierzytelniającego, od 15.11.2007 wprowadzono obowiązek zgłaszania przez użytkowników dodatkowych adresów MAC. Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną przy czym mogą one dotyczyć wyłącznie urządzeń będących własnością wnioskodawców (takie oświadczenie musi znaleźć się we wniosku).

Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje zablokowanie certyfikatu uwierzytelniającego dostęp do sieci bezprzewodowej.